Vedtekter

Vedtekter revisjon mars 2023

§ 1. NAVN

Foreningens navn er Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus, kan forkortes til Dyrenes Hus.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er å:

– Arbeide for dyrevern, gjennom direkte tiltak.

– Arbeide for økt forståelse for dyrevern blandt barn, ungdom og voksne.

– Arbeide for human adferd overfor dyr og human behandling av tamme og ville dyr.

– Forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr, også i forhold som ikke rammes av gjeldende rett.

– Spre kunnskap om dyrevern og søke å påvirke holdninger som har dyrs behov; velferd og rettigheter for øye.

– Jobbe for økt forståelse for at dyr har rettigheter som levende vesener, hvilket bl.a. innebærer at de ikke må benyttes i dyreforsøk.

§ 3. MEDLEMSKAP

Medlemskapet i Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn er personlig. Innmelding skjer ved betaling av kontingent og gjelder ut kalenderåret. Ved inngåelse av kontrakt om overtakelse av dyr blir man automatisk medlem ut det aktuelle kalenderår. Utmelding for øvrig skjer skriftlig. Med medlemskapet følger foreningens medlemsblad «Dyrenes Stemme».

Alle som innehar verv i foreningen som krever valg på Årsmøte, må være medlem av Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, og oppfylle kriteriene for stemmerett ved Årsmøte. Personer som ikke er medlem av Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, kan stille til valg med det vilkår at de umiddelbart og senest innen 2 – to – uker etter valget melder seg inn i foreningen.

§ 4. MEDLEMMENES PLIKTER

Alle medlemmer i foreningen skal til enhver tid bidra til å sikre et godt og trygt miljø i foreningen.

Lojalt å følge foreningens formål i § 2.

Betale medlemskontingenten innen fastsatt betalingsfrist. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, vil ikke motta foreningens medlemsblad Dyrenes Stemme.

Et medlem som ikke har betalt sin medlemskontingent i løpet av de to siste år, vil bli utmeldt fra foreningen uten videre varsel.

§ 5. SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

Et medlem som handler i strid med Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus sitt formål, gjeldende vedtekter, retningslinjer og/eller vedtak som er bestemt av Årsmøtet, eller som opptrer illojalt, herunder misbruk av prokurafullmakt og/eller misbruker foreningens økonomiske midler, eller opptrer til åpenbar skade for foreningen, kan ekskluderes fra foreningen. Dersom alvorlighetsgraden tilsier det, eller dersom spesielle omstendigheter foreligger, kan suspensjon fra tillitsverv og/eller medlemskap i foreningen for en kortere eller lengre periode benyttes frem til årsmøtebehandling av en ev eksklusjon.

Beslutningen om suspensjon av et medlem kan treffes av et habilt styre eller et settestyre, og varer frem til ordinært eller ekstraordinært Årsmøte. Beslutningen om eksklusjon av et medlem treffes av Årsmøtet og krever 2/3 flertall. Før beslutning om suspensjon og eksklusjon treffes, skal vedkommende gis anledning til å uttale seg. Beslutningen skal meddeles vedkommende medlem skriftlig.

For alle sanksjoner vil myndighet, rettigheter eller representasjonsrett vedkommende måtte ha umiddelbart falle bort. Et ekskludert medlem kan søke om å få tilbake medlemskapet dersom grunnlaget for eksklusjon ikke lenger er til stede. Dette kan tidligst skje etter 3 år.

§ 6. FORENINGENS STYRE

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegns styre består av leder og 4 styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer. Styret velger hvert år innen sin midte en nestleder.

Leder velges hvert år. Styremedlemmer velges for 2 år. Slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges også for 2 år, men slik at de overlapper hverandre i funksjonstiden.

Ingen ansatte, beboere eller andre som har økonomiske interesser ved Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus, kan være medlem eller varamedlem av styret. En ansattrepresentant har møteplikt til styremøter ved innkalling.

Dersom et styremedlem trekker seg, eller dersom et styremedlem har forfall, rykker et av varamedlemmene inn på dennes plass ut fra den rekkefølgen de er valgt.

Styret sammenkalles så ofte som leder eller minst tre styremedlemmer finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer og varamedlemmer har blitt tilsendt innkalling, og minst tre er tilstede, deriblant leder eller nestleder.

Styreleder og et av styrets medlemmer i fellesskap, har signaturrett på vegne av foreningen.

§ 7. STYRETS FUNKSJONER

Styret er foreningens utøvende organ og har som oppgave å:

– Arbeide for foreningens formål.

– Forvalte foreningens midler på en betryggende måte.

– Iverksette årsmøtets vedtak.

– Legge frem beretning og revidert regnskap for årsmøtet.

– Beramme og forberede årsmøtet og de saker som skal behandles der.

– Føre protokoll fra alle styremøter.

– Styret skal, som styre for Dyrenes Hus, ivareta driften. Driften av Dyrenes Hus skal skje etter egne statutter («Statutter for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus).

– Styret er ansvarlig for utgivelse av medlemsblad for foreningen.

§ 8. ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles med fire ukers varsel. Innkalling skal skje på www.dyreneshus.no, samt ved kunngjøring i Dyrenes Stemme og/eller ved innkalling per post.

Medlemmer som har betalt kontingent for året før samt inneværende år, og har vært medlem i minst 6 måneder har tale-, forslags- og stemmerett.

– Det tillates maks 1 fullmakt per oppmøtte medlem. Fullmakten må være vedlagt gyldig legitimasjon.

– Årsmøtet velger ordstyrer.

– Årsmøtet velger styre og en valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem, samt revisor.

– Valgkomiteen skal forberede valgene for neste årsmøte.

– Leder velges særskilt. Styremedlemmer velges under ett. De som får flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet foretas omvalg blandt de som har likt antall stemmer, blir det da likt foretas loddtrekning.

– Varamedlemmer velges også under ett, og valget foregår på samme måte som for faste styremedlemmer. Rekkefølgen avgjøres etter antall stemmer.

– Alle personvalg skjer skriftlig.

– Årsmøtet behandler styrets årsberetning og regnskap som skal være revidert av valgt revisor.

– Årsmøtet fastsetter kontingenten.

– Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

– Årsmøtet vedtar budsjett for inneværende år.

– Årsmøtevedtak gjøres med mer enn 50% av de avgitte stemmer hvor lovene ikke bestemmer noe annet.

– Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende 14 dager før møtet holdes.

– Sakspapirer til årsmøtet skal være tilgjengelig for medlemmer på sekretariatet 1 uke før årsmøtet.

– Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 30% av den totale betalende medlemsmasse krever det.

– To årsmøtedeltagere velges til å underskrive protokollen for årsmøtet.

§ 9. LOVENDRINGER

Endringer av disse lover kan vedtas av ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Det forutsettes at midlene går til samme formål som foreningens §2 uttrykker.

§ 10. FORENINGENS OPPLØSNING

Beslutning om foreningens oppløsning kan bare gjøres med 2/3 flertall på 2 påfølgende ordinære årsmøter.

Medlemmene skal varsles om forslaget minst en måned før første årsmøtebehandling.

Blir oppløsning besluttet vedtar det siste årsmøtet med 2/3 flertall hvordan foreningens midler skal disponeres.

Det forutsettes at midlene går til samme formål som foreningens § 2 uttrykker.

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer

adopsjonsklare