Statutter

Statutter for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

Revidert Januar 2020 

Dyrenes Hus skal ta hånd om familiedyr som er bortkommet og forvillet eller av ulike årsaker ikke lenger tas vare på av sine eiere. Alle dyr hos Dyrenes Hus skal ha forhold som ivaretar deres naturlige behov for sosialt liv, mosjon og aktivitet. Dyrenes Hus skal skaffe dyrene nye hjem som tilfredsstiller deres behov utfra art og som individer.

Pr i dag tar Dyrenes Hus kun inn katter. Det følgende vil derfor omtale kun katter. Foreningen drives fosterhjemsbasert hvor alle kattene skal være inne i hele fosterhjemsperioden.

De omplasseringsklare kattene på Dyrenes Hus i Asker, heretter kalt Huset, kan ha tilgang til utegård.

1.Kriterier for inntak av katter

Når nye katter skal tas inn, må man velge ut ifra hvor kritisk situasjonen er for hver enkelt katt. Følgende grupper skal prioriteres:

  • Katter som går ute og ikke har tilsyn og fast tilgang på mat.
  • Katter som går ute og er syke eller skadet.
  • Katter som har vært utsatt for mishandling og/eller omsorgssvikt.
  • Katter som er tatt fra eier av Mattilsynet.
  • Katter som står uten eier pga. dødsfall, alvorlig sykdom o.l.
  • Utegående drektige kattemødre og kattunger

Det kan unntaksvis og ved tilstrekkelig kapasitet tas inn eide katter, og da kun fra kattens rettmessige eier. Ved alvorlig sykdom/død fra eiers pårørende.

2. Generelt om nyankomne katter

Katter som kommer til Dyrenes Hus skal behandles individuelt. Det er viktig å skaffe til veie flest mulig opplysninger om hvordan kattene har hatt det, hva de trives med og hva de misliker. Som regel er det lite informasjon å hente, derfor bør kattene observeres nøye den første tida etter inntak. Alle nyankomne katter skal først innom vårt inntaksisolat og gjennomgå en full helsesjekk hos veterinær, før de plasseres i fosterhjem eller omplasseres. Alle katter som er store nok til at det er forsvarlig å ta blodprøve, skal testes for FeLV/FIV. Dyrenes Hus har ikke anledning til å ta inn eide katter som leveres inn av andre enn kattens rettmessige eier.

Man må alltid ha i tankene at kattene er i en stressende situasjon. De fleste har hatt det vondt, og de er usikre og redde når de kommer til et nytt sted. Selv om de er glade for å få mat og varme, vil likevel alt det ukjente i et isolat og et fosterhjem være en stressfaktor. Varsomhet må være et stikkord i all behandling av kattene.

Dersom vi mistenker at katten har et hjem, skal den ligge ute på Dyrebar i minimum 2 uker dersom den er ukastrert og/eller ikke chippet, og i minimum 4 uker dersom den er kastert og/eller chippet før den kan omplasseres.

3. Mens katten er i fosterhjem

Fosterhjemmets oppgave er å gjøre katten klar til omplassering, fysisk og psykisk. Det skal gi katten den sosialiseringen, aktiviteten, omsorgen og tryggheten katten trenger for å få et verdig liv. Fosterhjemmet rapporterer jevnlig tilbake til sin kontaktperson/koordinator hos Dyrenes Hus om hvordan utviklingen er. Koordinatoren fører alle opplysninger om katten inn i et internt datasystem.

4. Mat

Type og mengde av mat skal tilpasses den individuelle katten. Det skal tas hensyn til ernæringsmessige behov hos katter som har spesielle behov. Vann skal alltid være tilgjengelig.

5. Trygghet – Katter har behov for eget revir.

Kattene skal sikres gode muligheter til å trekke seg tilbake og finne en egen plass. Mange av dem som har gått ute lenge, har hatt dårlige erfaringer med mennesker. Derfor er det svært viktig for deres trygghet å ha jevnlig og god kontakt med mennesker.

6. Fysisk utfoldelse og psykisk stimulans

Katter som er i fosterhjem skal kun holdes innendørs. Det må derfor møbleres slik at kattene blir motivert til å bevege seg. Kattene skal ha klatrestativer, klorebrett, liggehyller eller lekeapparater som stimulerer til å balansere, smyge, klatre og hoppe. Innkvartering og innredning skal tilrettelegges etter kattenes naturlige behov så langt det er mulig. Mange katter vil ha utkikksposter, og hyller, hemser og vinduskarmer er svært viktig.

7. Veterinærbehandling

Alle katter skal få nødvendig veterinærbehandling når de kommer til Dyrenes Hus. Alle katter skal kastreres, vaksineres og ID-merkes med microchip, om dette ikke er gjort fra før. Katter som er syke eller skadet skal så fort som mulig undersøkes av veterinær.

Dyrenes Hus dekker utgifter til veterinærbesøk og behandling inntil den enkelte katt er friskmeldt eller en endelig diagnose foreligger for katter som har kroniske sykdommer/lidelser. Dersom en katt av spesielle årsaker adopteres ut før den er friskmeldt eller har fått en endelig diagnose, dekker Dyrenes Hus utgifter som spesifisert ovenfor, begrenset til de første 12 måneder etter adopsjon. Alle veterinærbesøk som omfattes av dette, skal være forhåndsgodkjent av Dyrenes Hus.

8. Avlivning

Ved skader som i stor grad vil påvirke kattens funksjonsevne og livskvalitet må avliving vurderes. Det samme gjelder hvis sykdom/skade forårsaker lidelser, og muligheten for rehabilitering ifølge veterinær, er liten. Evt. behandling eller avliving skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Katter med FIV skal alltid avlives.

Psykiske lidelser må tas like alvorlig som de fysiske. Katter som er så redde at det går ut over deres livskvalitet og ikke innen rimelig tid viser noe tegn til å slå seg til ro, og som Dyrenes Hus ikke kan finne gode levemuligheter for, skal avlives for å slippe plager. Før man beslutter å avlive katter med psykiske skader, skal det gjøres alt for å få dem rehabilitert.

Friske katter som kommer til Dyrenes Hus skal aldri avlives. De skal være sikret opphold i fosterhjem eller på huset til de får et nytt hjem, uansett hvor lang tid det måtte ta.

10. Omplassering

Nye eiere må kunne tilby kattene forhold som passer for katten. Det skal skrives kontrakt der det bl.a. står at Dyrenes Hus har rett til å ta katten tilbake hvis Dyrenes hus mener at det er til kattens beste.

Alle katter skal ha gode utemuligheter i sitt permanente hjem. Nye eiere bør derfor ha hage, og huset må ikke ligge ved sterkt trafikkert vei. Folk som bor i blokk der utemulighetene er fine, bør bo i første etasje, slik at katten lett kan komme inn. I borettslag må det være sjekket at kattehold er tillatt. Nye eiere må være sikre på at det ikke er allergi i familien. Nye eiere må ha truffet katten de skal overta minst en gang. Unntak i forhold til kravet om utemuligheter, gjelder katter hvis sykdom eller lyte, gjør at en utetilværelse ikke er forsvarlig, eller at det er egenskaper ved katten som gjør at det ikke er mulig å få den omplassert på annen måte.

Alle katter skal være kastrert før adopsjon. Kattunger skal som hovedregel kastreres ved 12 ukers alder. Unntak er kattunger som er for små eller der inngrepet medfører for stor risiko til at veterinær mener kastrering er forsvarlig. Kattens nye hjem plikter da å få katten kastrert så fort det er forsvarlig, og dokumentasjon på at det er gjort skal sendes til Dyrenes Hus. Dette skal følges opp av kattens koordinator. Katter som ikke blir kastrert etter avtalen, vil bli hentet tilbake av Dyrenes Hus.

Ved omplassering skal ny eier betale et adopsjonsgebyr fastsatt av foreningens styre. Unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller:

  • Katter som har vært i samme fosterhjem over 1 år / inntil 1 år, kan omplasseres vederlagsfritt dersom fosterhjemmet ønsker å adoptere katten, og blir godkjent som adoptivhjem.

  • Katter med FORL/TF (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions) – en medisinsk tilstand som gjør at katten må til tannbehandling hos veterinær 2 ganger i året, kan omplasseres vederlagsfritt. Kattens nye eiere overtar ansvar for betaling av alle fremtidige veterinærkostnader.

  • Katter som må ha videre oppfølgning hos veterinær for kjente medisinske tilstander som for eksempel diabetes, fôrallergi og kronisk nyresvikt kan omplasseres vederlagsfritt. Kattens nye eiere overtar ansvar for betaling av alle fremtidige veterinærkostnader.

Andre unntak kan behandles ved enighet mellom styre og adopsjonsansvarlig dersom det foreligger særskilt grunnlag.

11. Drift av huset i Asker

Foreningens inntaksisolat befinner seg i foreningens hus i Asker. Der er det også plass for noen omplasseringsklare katter.  De punktene som er nevnt ang katter i fosterhjem gjelder også for de kattene som er i huset i Asker, i tillegg til de til enhver tid gjeldene retningslinjer for isolatet.  

Det skal maks være 7 voksne katter på isolatet, og 8 katter på huset for øvrig.

12. Stellere

Det daglige stellet utføres av beboer i huset. Når hun/han har fri blir stell og omsorg utført av frivillige hjelpere. Alle som ønsker å stelle på Huset må få god innføring i det arbeidet de skal gjøre. Aldersgrense for å ha ansvar som steller er 20 år. Oppgavene skal være klart definert skriftlig, og nye hjelpere skal alltid første gang ha følge av en som kjenner til arbeid og rutiner. Huset skal til enhver tid ha oppslag om hvilke katter som bor der, og hvilke særegne behov den enkelte har.

Det er viktig at de som steller tar seg tid til kontakt med hver enkelt katt. Stellerne skal skrive daglig rapport, og alt som gjelder kattene utover vanlig rutine skal meldes til beboer eller de som er ansvarlige på Dyrenes Hus.

13. Miljø

Huset har en luftegård der kattene har tilgang til trygge utemuligheter. Kattene har mulighet til å gå ut og inn etter eget ønske gjennom luker. Det er viktig å se til at nye katter forstår hvordan de kan komme ut og inn av lukene. Fordi arealet er begrenset, må det møbleres slik at kattene blir motivert til å bevege seg.

14. Brannsikkerhet

Huset skal være utstyrt med røykvarslere, branntrapp, brannteppe og brannslukningsapparater plassert slik at kattene ikke kommer til. Alle som steller kattene skal få opplæring i hvor apparatene er, og må sette seg inn i hvor de er og hvordan de brukes.

Elektriske ovner må være plassert slik at kattene ikke har mulighet til å gnage på ledninger, og slik at tepper o.l. ikke kan bli liggende inntil ovnen. Det er strengt forbudt å røyke i huset, og det skal kun brukes batteridrevne ‘stearinlys’ så langt det lar seg gjøre.

 

 

 

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer

adopsjonsklare