DET SKAL BLI ENKLERE Å REDDE LIV

ForsideForskrift om dyrepensjonater og liknende” fra 1978 og ”Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning” fra 1985 trer ut av kraft fra 1. januar 2016, og erstattes av den nye ”Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr”.

Den nye forskriften vil gjøre det lettere å drive omplasseringsvirksomhet av bl.a. katter. Slik nåværende forskrift fungerer, kan man få avslag fra kommunen, selv om stedet oppfyller Mattilsynets krav. Med den nye forskriften holder det at Mattilsynet godkjenner.

Det stilles fortsatt strenge krav til omplasseringsstedene i den nye forskriften, men unødige bygningstekniske krav, og krav om godkjenning fra kommunen er fjernet. Alle som driver omplasseringsvirksomhet skal fremdeles sende melding om virksomheten til Mattilsynet, noe som er bra slik at tilsyn kan føres.

Dyrenes Hus sin drift er godkjent av Mattilsynet og kommunen etter gjeldende regelverk, men vi hilser likevel en oppmykning velkommen. Nå venter vi bare på en lovendring i forhold til Dyrevelferdslovens §32, som gjør at Mattilsynet kan omplassere dyr fra vanskjøtsel, selv om eier nekter og vil avlive. Når lovendringen kommer, vil Mattilsynet ha behov for å koordinere sitt arbeid i samarbeid med omplasseringsentrene. Dyrenes Hus er beredt – og ser frem til et slik samarbeid. Det vil redde mange liv.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-08-11-958