8 av 10 dyr har forsvunnet.

Selv om vi elsker å dele gode nyheter, er det viktig å informere om hva som faktisk skjer på vår lille planet. 8 av 10 dyr i innsjøer og elver er borte. Det betyr at 83% av livet i verdens elver og innsjøer har forsvunnet de siste 50 årene. I oktober 2022 delte WWF sin Living Planet rapport, som viser at det er et gjennomsnittlig fall i verdens dyrebestand fra 1970 til 2018 på hele 69 prosent, og videre info fra Aftenposten viser at antall enkeltdyr ble redusert med 94% i Sør-Amerika.

På 50 år har dyrebestanden i hele kontinentet Afrika blitt redusert med 66%! Dette er graverende tall som burde vekke oss opp og få oss til å handle. Når vi nå sitter igjen med knapt 30% av jordens dyreliv og med faren for at én million arter kan dø ut, er det god grunn til bekymring.

Tross alvoret sitter vi allikevel her på berget og skriker etter å drepe ulv, jerv og gaupe m.m. Når noen arter forsvinner eller reduseres sterkt, vil det kunne påvirke hele økosystemer som igjen fører til videre svekkelse av andre arters overlevelsesevne. Det er tillatt å skyte langt flere rovdyr enn det som er bærekraftig for bestandene. Det er også antatt at for hver fugl som skytes, er det én som blir skadeskutt. Listen over slike eksempler er lang.

Vi må få bevaring av livsviktige økosystemer og dyrebestander øverst på den globale agendaen. Vi må kutte ned på overforbruk som vi i dag kanskje bare ser på som normalt forbruk. Vi må jobbe for å restaurere naturen og dens fauna og dyrearter, og vi må få ned forbruket og fokusere på vern.

Tiden for å handle er nå, i dag og hver dag, gjennom alle valg vi tar. Vil du gjøre noe for å hjelpe til? Meld deg inn i en organisasjon som jobber med det du brenner for, bidra med din kompetanse og kunnskap innen yrker som jobber for naturen og biomangfoldet. Velg en utdannelse som gir deg muligheten til å bidra til endring. Det er vårt felles ansvar å bidra for å hjelpe til.

Kilder: Aftenposten, wwf, livingplanetrapport, Sabima.
Tekst: Lynn Moltzau

For deg som vil lese mer: https://media.wwf.no/…/attachm…/lpr_2022_full_report.pdf