fbpx

Dyrleger og pelsdyr

PelsØstledningen

Dyrenes Hus synes det er flott at veterinærene også kommer på banen med sitt syn i pelsdyrsaken. Dyrelege Torill Moseng har et innlegg i nettavisen Østlendingen søndag den 19.april 2015, og hun skriver:

«Det blir til stadighet hevdet at Den norske veterinærforenings syn på dyrevelferd for pelsdyr, ikke har forankring i organisasjonen. Dette medfører ikke riktighet. Det blir en uheldig dreining av debatten når noen aktører argumenterer med at DNV egentlig ikke mener det organisasjonen har vedtatt. Veterinærforeningen har i de siste fjorten årene hatt det samme tydelige standpunktet om dyrevelferd for pelsdyr.

Hver gang pelsdyrdebatten blusser opp, blir det fra noen oppfattet som et nytt vedtak og nye meninger fra nytt styre. Det er det definitivt ikke! Den norske veterinærforening er klar over at i en medlemsforening med over tre tusen medlemmer finnes det enkeltmedlemmer som ikke er enige i alle sentralt fattede vedtak.Foreningens standpunkt i denne saken er for øvrig svært godt forankret i organisasjonen. Det er faktisk få saker som er så godt forankret i Veterinærforeningen som standpunktene om dyrevelferd for pelsdyr.

Den norske veterinærforening har også fremmet sitt syn gjennom våre høringssvar til stortingsmelding om dyrevelferd (2003), dyrevelferdsloven (2008) og til forskrift om hold av pelsdyr (2010). Veterinærforeningen arbeider i skrivende stund med sitt høringssvar for pelsdyrrapporten. I arbeidet med høringssvaret er selvfølgelig de av foreningens underorganer som direkte eller indirekte er engasjert i norsk pelsdyrhold, blitt involvert.

I Den norske veterinærforenings handlingsplan er dyrevelferd et av fem hovedpunkter foreningen skal engasjere seg i. Veterinærforeningen skal være dyrenes advokater. Som dyrleger er vi forpliktet etter dyrehelsepersonelloven til å arbeide for god dyrevelferd. Vi har en plikt som veterinærer til å tale dyrenes sak. Veterinærer er fagpersoner med kompetanse på dyrevelferd.

I tillegg støtter Den norske veterinærforening seg på kompetansen til andre fagmiljøer med kunnskap om dyrevelferd slik som Veterinærinstituttet, EUs Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Rådet for dyreetikk, og forskning vedrørende dyrevelferd utført ved internasjonalt anerkjente institusjoner.

Vi deltar gjerne i en saklig debatt vedrørende dyrevelferd for pelsdyr og vil da argumentere for våre synspunkter i denne saken. Samtidig forventer vi at andre aktører argumenterer for sine synspunkter uten å tillegge Veterinærforeningen andre meninger enn de vi faktisk har uttrykt i 14 år».

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Ukjent

https://www.change.org/p/statsminister-erna-solberg-og-stortinget-stem-for-et-forbud-mot-pelsdyroppdrett

http://www.ostlendingen.no/Dyrleger_og_pelsdyr-5-69-47389.html