fbpx

Info. fra Årsmøtet 26. april 2012

Årsmøtet den 26. April 2012 i Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn Dyrenes Hus ble avholdt på Mariehaven Bo- og behandlingssenter, Dønskiveien 26 – Gjettum

Styrets leder, Sølvi Frøland Svoren, innledet med en presentasjon hvor hun gikk igjennom året som har gått og status for DBO Dyrenes Hus.

Konstituering:

Registrering av stemmeberettigede tilstedeværende:  antall: 24.

Antall registrerte fullmakter: 1.

1.Godkjenning av innkalling

Styrets innkalling ble godkjent mot 3 stemmer.

2. Godkjenning av dagsorden

Dagsordenen ble godkjent.

3. Valg av møteleder

Styrets forslag, Espen Ramsbacher, ble valgt som møteleder med overveldende flertall.

4. Valg av møtereferent

Siri Hall og Lena Mangen ble valgt som møtereferenter.

5. Valg av tellekorps

Karin Lystad, Frida Lysgård, Kari Grønberg ble valgt som tellekorps.

6. Valg av to møtevitner

Kari E. Kvamsdal og Kari Grønberg ble valgt som møtevitner.

7. Saker fra styret

7.1 Godkjenning av Årsberetningen 2011. Årsberetningen 2011 ble godkjent.

7.2 Godkjenning av regnskap 2011. Årsregnskapet for 2011 fastsettes som i styrets og revisors forslag. Revisjonsberetningen tas til etterretning.

7.3 Fastsettelse av kontingent

Kontingenten fastholdes på kr. 350 for individuelle medlemmer. Styret utreder forslag om redusert kontingent for gruppen studenter/uføre/pensjonister til neste årsmøte.

8. Innkomne saker

Ingen nye saker har innkommet til behandling, men styret fikk oversendt fem saker fra fjorårets Årsmøte den 26.04.2011 som styret nå har ferdigbehandlet og som nå rapporteres tilbake:

8.1 Bruk av fullmakter: Styret fattet enstemmig vedtak om at man ikke finner noen grunn til å endre dagens praksis med bruk av fullmakter ved avstemming på årsmøte. Forutsetningen er at legitimasjon medfølger – og at både den som gir fullmakten og den som bruker fullmakten – er stemmeberettiget i hht foreningens vedtekter.

8.2 Bekymringsmelding – brev fra Anita Egenæs: Styret fattet enstemmig vedtak om å ta bekymringen til etterretning.

8.3 Tilsynsrapport fra Mattilsynet: Alle avvik er lukket med unntak av reduksjon av låvekatteavdelingen. Styret har fattet enstemmig vedtak om å igangsette arbeidet på nytt i løpet av våren.

8.4 Foreningens juridiske bistand – brev fra Sølvi Fr. Svoren: Brevet blir tatt til etterretning av et vedtaksberettiget styre bestående av nestleder Lena Mangen og medlemmene Wenche Bjerke og Karin Lystad. Sølvi Fr. Svoren erklærte seg inhabil under avstemming.

8.5 DBO omgjøres fra en forening til en stiftelse – forslag fra Anita Egenæs: Styret fattet enstemmig vedtak om at det ikke finner noen grunn til å gjøre endring i nåværende organisering av driften.

9. Valg

Styremedlem Lena Mangen ble valgt styremedlem for 2 år den 26.04.2011 og står ikke på valg. Følgende ble enstemmig valgt til nytt styre:

9.1 Styreleder: Sølvi Frøland Svoren

9.2 Styremedlemmer for 2 år: Wenche Bjerke og Siri Hall

      Styremedlem for 1 år: Kathrine Glestad

9.3 Varamedlemmer for 2 år: Julianne Marie Schønen og Maya Tomasbråten

      Varamedlem for 1 år: Solfrid Mangen

9.4 Valgkomite: Karin Lystad, Kari Kvamsdal, Eli Gillholm

9.5 Varamedlem valgkomite: Frida Lysgård

9.6 Revisor: BDO A/S

 

Styret takket til slutt frivillige for ekstra innsats gjennom det vanskelige året, samt  Karin Lystad for sin innsats i styret.