Vi trenger et hjelpesenter for ville dyr

Budstikkasvane

Vi har fulgt nøye med i saken hvor en svane i Vollen ble hardt skadet av en hund. Hannsvanen ville forsvare sin make som hekket i reiret med 7 egg. Da fuglevenner ikke lyktes med å få Viltnemnda til å ta den skadde svanen til veterinær, tok de den selv til veterinær i henhold til nødretten. Da hadde det gått nesten en uke. Et desperat forsøkt på hjemme-rehabilitering for å redde liv, resulterer nå i en politianmeldelse av fuglevennene for faunakriminalitet.

Svanen er nå død, og Viltnemndas mann innrømmer at den var mer skadet enn det han trodde. Hendelsesforløpet avdekker at vårt distrikt mangler et rehabiliteringssenter for ville dyr. Vi mener at det bør innledes et samarbeid mellom kommunene i Oslo og Akershus for å få på plass et felles rehabiliteringssenter for skadde villdyr, slik at også dyr i naturen kan få hjelp. Det er tragisk at en sak hvor hjelpeplikten ikke blir overholdt av de som har ansvaret, ender opp med at de som faktisk hjelper utfra nødrettshensyn blir politianmeldt. Slik kan det ikke være.

http://www.budstikka.no/Svanene_i_Vollen-5-55-88892.html
http://www.budstikka.no/Blir_trolig_anmeldt_for___ha_fanget_Vollen_svanen-5-55-85772.html

Dyretragedie politianmeldt

Budstikkasvane

Nok en gang har det skjedd en dyretragedie fordi skjødesløse hundeeiere ikke har overholdt båndtvangen. Dyrenes Hus har i dag politianmeldt forholdet der to hekkende svaner er blitt angrepet av en løs hund.

Saken er meget alvorlig i et dyrevelferdsperspektiv, da hekkende villfugler er i en svært sårbar situasjon. De kan ikke fly opp – eller dra på svøm – for å redde seg unna fare, da de instinktivt vil forsvare redet sitt. Det viser seg nå også vanskelig å få hjulpet de skadde svanene av samme grunn. En eier av en fuglehund, hvis instinkt går etter fugler, må forstå at det for den, er spesielt viktig å overholde båndtvangen i hekketiden.

Det er ikke første gang dyretragedier skjer i vårt distrikt på bakgrunn av skjødesløse og uansvarlige hundeeiere som ikke overholder båndtvangen. Vi håper at Asker og Bærum politikammer tar saken på alvor og etterforsker, slik at den skyldige kan bli tatt og får en straff som svir.

http://www.budstikka.no/Jakter_hundeeiere_etter_angrep_p__svaner-5-55-79187.html

Svanene i Sandvikselven

Svane

For å kunne overvintre i elven, er svanene avhengig av at boblehavnen i Sandvikselven er påslått, slik at området holdes isfritt for fuglene å oppholde seg. I romjulen 2014, slo Bærum kommune av bobleanlegget for å spare penger. Det hele holdt på å utvikle seg til en dyretragedie da svanene ikke forflyttet seg mens isen frøs igjen. Etter et stort engasjement fra lokalbefolkningen, Dyrenes Hus og ikke minst fra medlemmene av fuglegruppen «Svanene i Sandvika trenger deg», ble boblehavnen slått på igjen, og svanene kunne igjen svømme fritt og finne mat gjennom vinteren.

Svaner er i utgangspunktet ville fugler, og ville fugler skal oppholde seg i naturen, finne mat på egen hånd og klare seg selv. Imidlertid vil svaner som oppholder seg i folketette områder, være i et grenseland i forhold til det man kan kalle «ville». Svanene blir matet daglig, og er vant med å forholde seg til mennesker. Dette fenomenet ser man i mange store byer som har elver eller vann som en del av et grønt bymiljø. Det er utopisk å tro at folk vil slutte å mate svanene, selv om den organiserte matingen skulle opphøre, enn så lenge svanene er en del av bymiljøet.

Medlemmene i fuglegruppen «Svanene i Sandvika trenger deg» har i mange år arbeidet for å kunne gi og motta informasjon om vannfuglenes adferd og helsetilstand, og følger med på alt som skjer ved Engervannet, på Kadettangen og i elven ved utløpet av Sandvikselven. I mai 2015 tok gruppen kontakt med Dyrenes Hus og ba om bistand da de ikke fikk klarhet i hva som skulle skje videre med driften av bobleanlegget i Sandvikselven, da kompressorene som driver anlegget var fjernet etter vinteren.

Dyrenes Hus tilskrev Bærum kommune, og fikk raskt svar tilbake med gledelige informasjon. Bobleanlegget skal drives i de kommende vintrer også. Hver vår vil anlegget imidlertid bli tatt ned for vedlikehold, men satt opp igjen til høsten. Derfor er det status quo når det gjelder bobleanlegget. Tusen takk Bærum kommune!

http://www.budstikka.no/nyheter/svaner-i-israk-fikk-boble-hjelp-1.8681224
http://www.budstikka.no/nyheter/kald-krangel-om-svaner-i-israk-1.8681009
http://www.budstikka.no/nyheter/viltnemndas-uttalelse-er-jo-bare-trist-1.8681068
http://www.budstikka.no/nyheter/kald-krangel-om-svaner-i-israk-1.8681009

Grevlingen et misforstått dyr

Grevling

Lokalavisen Budstikka har hatt flere oppslag om grevlingen, og da gjerne i form av oppgitte eller harmdirrende hageeiere som ikke får plenen sin pen fordi grevlingen til stadighet er på besøk. Budstikka har også omtalt kommunens spareplan på utlån av fangstkasser. Folk skal selv fange inn grevlingen og ta den til veterinær. Kommunen legger med dette opp til et dyrevern etter cowboyprinsippet, og i takt med det, respekten for grevlingen som et levende vesen med følelser, og som kan kjenne smerte. Man glemmer at grevlingen var her først. Det er vi som har flyttet inn i dens nabolag med vår utbygging.

Etter et grotesk funn av en død grevling på Nesøya, hvor grevlingen enten var blitt fanget – eller montert inn i – en hjemmesnekret fangstkasse, mener Dyrenes Hus at det er et stort behov for et eget dyrepoliti som kan forfølge slike saker. Dyrene må få et bedre rettsvern enn det de har i dag. I tillegg trenger vi et større kommunalt ansvar for dyrevelferden. Holdningen til grevlingen må også endres. Grevlingen er et fredelig nyttedyr, og faktisk bør hageeiere være glade for at den kommer på besøk. Den spiser nemlig brunsnegler!

Grevlingen et misforstått dyr

http://www.budstikka.no/Frykter_at_grevlingen_ble_etterlatt_i_buret_for___sulte_ihjel-5-55-72071.html

http://www.budstikka.no/Se_hvordan_grevlingen__delegger_hagen_til_Svein_Erik-5-55-68786.html

http://www.budstikka.no/nyheter/berum-kommune-fang-grevlingen-selv-kjor-den-til-dyrlegen-for-avlivning-1.8525305

http://www.budstikka.no/nyheter/skal-mye-til-a-avlive-grevling-utenfor-jaktsesong-1.8525479

Høringsuttalelse – pelsdyrnæringen

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus er sammen med bl.a. NOAH og Dyrevernsalliansen høringsinnstans i gjennomgangen av pelsdyrnæringen NOU 2014:15. Vi har sendt følgende uttalelse over til Landbruks- og Matdepartementet:

HØRINGSUTTALELSE NOU 2014:15 – NORSK PELSDYRHOLD – BÆREKRAFTIG UTVIKLING ELLER STYRT AVVIKLING? GJENNOMGANG AV PELSDYRNÆRINGEN

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus er for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen utfra dyrevernshensyn. Vi finner det dokumentert ut over enhver rimelig tvil, at rovdyrene påføres lidelser når de gis en begrenset domestiseringsgrad i små, stimulifattige nettingbur, der dyrene ikke får utløp for sin naturlige adferd. Lidelsene gir seg utslag i stereotyp adferd, fryktreaksjoner og valpedrap. Vi stiller også spørsmål ved om gjeldende avlivningsmetoder, kan sies å være særlig humane i et dyrevelferdsperspektiv.

Pelsdyrnæringen mottar subsidier for å fremstille et produkt basert på dyremishandling for et luksusmarked. Det mener vi er etisk betenkelig og helt unødvendig.

På bakgrunn av dette sier derfor Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus ja til styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

Dyrleger og pelsdyr

PelsØstledningen

Dyrenes Hus synes det er flott at veterinærene også kommer på banen med sitt syn i pelsdyrsaken. Dyrelege Torill Moseng har et innlegg i nettavisen Østlendingen søndag den 19.april 2015, og hun skriver:

«Det blir til stadighet hevdet at Den norske veterinærforenings syn på dyrevelferd for pelsdyr, ikke har forankring i organisasjonen. Dette medfører ikke riktighet. Det blir en uheldig dreining av debatten når noen aktører argumenterer med at DNV egentlig ikke mener det organisasjonen har vedtatt. Veterinærforeningen har i de siste fjorten årene hatt det samme tydelige standpunktet om dyrevelferd for pelsdyr.

Hver gang pelsdyrdebatten blusser opp, blir det fra noen oppfattet som et nytt vedtak og nye meninger fra nytt styre. Det er det definitivt ikke! Den norske veterinærforening er klar over at i en medlemsforening med over tre tusen medlemmer finnes det enkeltmedlemmer som ikke er enige i alle sentralt fattede vedtak.Foreningens standpunkt i denne saken er for øvrig svært godt forankret i organisasjonen. Det er faktisk få saker som er så godt forankret i Veterinærforeningen som standpunktene om dyrevelferd for pelsdyr.

Den norske veterinærforening har også fremmet sitt syn gjennom våre høringssvar til stortingsmelding om dyrevelferd (2003), dyrevelferdsloven (2008) og til forskrift om hold av pelsdyr (2010). Veterinærforeningen arbeider i skrivende stund med sitt høringssvar for pelsdyrrapporten. I arbeidet med høringssvaret er selvfølgelig de av foreningens underorganer som direkte eller indirekte er engasjert i norsk pelsdyrhold, blitt involvert.

I Den norske veterinærforenings handlingsplan er dyrevelferd et av fem hovedpunkter foreningen skal engasjere seg i. Veterinærforeningen skal være dyrenes advokater. Som dyrleger er vi forpliktet etter dyrehelsepersonelloven til å arbeide for god dyrevelferd. Vi har en plikt som veterinærer til å tale dyrenes sak. Veterinærer er fagpersoner med kompetanse på dyrevelferd.

I tillegg støtter Den norske veterinærforening seg på kompetansen til andre fagmiljøer med kunnskap om dyrevelferd slik som Veterinærinstituttet, EUs Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Rådet for dyreetikk, og forskning vedrørende dyrevelferd utført ved internasjonalt anerkjente institusjoner.

Vi deltar gjerne i en saklig debatt vedrørende dyrevelferd for pelsdyr og vil da argumentere for våre synspunkter i denne saken. Samtidig forventer vi at andre aktører argumenterer for sine synspunkter uten å tillegge Veterinærforeningen andre meninger enn de vi faktisk har uttrykt i 14 år».

https://www.change.org/p/statsminister-erna-solberg-og-stortinget-stem-for-et-forbud-mot-pelsdyroppdrett

http://www.ostlendingen.no/Dyrleger_og_pelsdyr-5-69-47389.html

Dyrevelferd – kun et privat ansvar?

Grevlinginnspill2Grevlinginnspill

Dyrenes Hus er forbauset over Bærum kommunes spareplan for Viltnemnda. I Budstikka stiller vi spørsmål om det nå blir slik at det skal være et privat ansvar å håndtere vilt også. NOAH har politianmeldt kommunens budsjettkutt. Vi håper at det vil sette fokus på dyrevelferden som en samfunnsoppgave og ikke som et ensidig privat ansvar.

http://www.budstikka.no/B_rums_spareplan_p__dyr_i_n_d-5-55-64268.html

VI SELGER KLISTREMERKER FARE/BRANN!

En billig forsikring – anbefalt av en brannmann nær deg! Klistremerkene koster kr 30 per stk, kr 50 for to, og kr 25 per stk for 3 eller flere. Send bestilling til post@dyreneshus.no. Vi trenger å vite om du vi ha til dør eller vindu + antall og hvilke adresse merkene skal sendes til. Vi sender ut så langt lageret rekker.

levendedyr-fare-400x300.

DROPPER EKSOTISKE DYR!

Endelig har de skjønt det! Sirkus Merano tar en pause denne sesongen, og Cirkus Arnardo dropper å bruke eksotiske dyr i årets sesong. Flere kommuner har også vedtatt forbud om leie av kommunal grunn til sirkus som har eksotiske dyr med i forestillingen, og dermed lagt et press på sirkusnæringen. Dyrenes Hus synes det er gledelig at fornuften endelig seirer. Selv om Arnardo fortsatt har dyr med, så er dette et langt skritt i riktig retning.
flyers-sirkusdyr (1)

JA TIL SIRKUS UTEN DYR

Sirkus uten dyr er en av Dyrenes Hus sine kampsaker. Sammen med flere andre organisasjoner har vi jobbet utrettelig med å få avviklet bruken av dyr i sirkus. Vi er glade for at kommunene endelig har skjønt det, og lagt forholdene bedre til rette for dyrene, ved å tilvise sirkusene plasser med større områder for dyrene å bevege seg på. Vi ser nå at arbeidet har båret frukter. Merano har annonsert at sirkuset tar en pause i turnèvirksomheten i 2015, og begrunner det i at de ikke er fornøyd med de plassene de får tilvist. Vi håper at de andre sirkusene følger etter. Det å reise rundt med store, plasskrevende dyr er ikke forenelig med stopp på små, sentraltliggende parkeringsplasser uten mulighet for dyrene å få grønt å gå på.

flyers-sirkusdyr (1)

LEGG NED PELSDYRNÆRINGEN!

Dyrenes Hus jobber for å få lagt ned pelsdyrnæringen da vi mener at deres arbeid er uforenelig med god dyrevelferd. Det å holde mink og rev innesperret i små, trange bur, strider mot Dyrevelferdsloven. Vi har sett nok dokumentasjon på fysisk skadede, og psykisk syke pelsdyr til å være overbevist om at nedleggelse er det eneste rette. Men som i mange andre saker står økonomiske interesser på den ene siden – og dyrvelferden på den andre. I denne saken finnes ingen middelvei. Pelsdyrene må få sin frihet, og kampen fortsetter inntil den siste pelsdyrfarmen er nedlagt.

nei-til-pelsNY

Dyrepoliti NÅ!

Dyrenes Hus mener det er viktig at dyrs rettsikkerhet styrkes. Vi tror at det best kan gjøres ved å opprette et eget dyrepoliti adskilt fra Mattilsynet. Nå åpnes det for en prøveordning med dyrepoliti i Trøndelag, noe som er et stort skritt i riktig retning. Men jobben er ikke gjort. Arbeidsutvalget som er nedsatt for å utrede prosjektet har ingen representanter fra dyrevernsorganisasjoner, og mandatet holdes hemmelig. Vi savner åpenhet rundt prosessen, og vil fortsette vårt arbeid inntil et eget dyrepoliti er på plass. Støtt oss i dette arbeidet!

flyer_dyrepolitiNY

Skjerpet krav til katteeiere

Mattilsynet har skjerpet kravene til katteiere, selv om Dyrevelferdsloven ikke endres. Katter defineres fortsatt som eiers eiendom, men Mattilsynets presisering er et skritt i riktig retning. Norske katteholdere må sørge for at katten ikke blir utsatt for påkjenninger og belastninger som påvirker dyret negativt. Dette er for eksempel:

** Manglende oppfølging av sykdom og skade
** Manglende vaksinasjon
** Manglende beskyttelse mot vær og vind
** Manglende eller dårlig tann- og pelsstell
** Dyreholder etterlater katten alene mens han reiser bort
** Manglende fødselskontroll/ukontrollert formering
** Manglende foring eller feilernæring
** Å slå, sparke, løfte etter nakkeskinn/pels/hale
** For lite oppfølging i forhold til sosialisering og aktivisering. Katter kan for eksempel ikke reises fra i sommerferien.
** Oppstalling i bur utover kortvarig/nødvendig opphold

Videre presisering er kravene til stell blant annet:

** Gi dyret omsorg
** Fôre riktig
** Holde katten ren
** Følge opp pels, klør, ører, øyne og tenner
** Gi god og tilstrekkelig menneskelig kontakt
** Oppdage sykdom/skader og gi nødvendig behandling (vaksiner, ormekurbehandling, flåttbehandling mv.)
Buster3