fbpx

Vi krever tomme bur!

Pelsdyr demonstraasjon15PelsdyrKariFoto: NOAH og Dyrenes Hus

Flere tusen stilte opp på gårsdagens fakkeltog mot pels. Det kjentes godt å være mange. Å kjempe mot ufrihet er viktig. Frykt gir ufrihet.

I lys av hendelsene i Frankrike, ble nok arrangementet litt mer dempet enn det kanskje ellers ville ha vært. Noen ble nok også hjemme. Foran Stortinget ble det avholdt et minutts stillhet til minne om ofre, pårørende og berørte av hendelsen. Og de fleste som holdt appell bevarte verdigheten for det som var skjedd i sine innlegg. Ikke en enkel oppgave, men veldig fint balansert.

Kampen for å få lagt ned pelsdyrnæringen fortsetter. Ville dyr som avles opp i trange bur under uverdige forhold – kun for å bli noens pynt på en kåpe – må stoppes. Heldigvis går det riktig vei, og de mange politikerne som holdt appell i går, gir håp om at vi en dag – også i Norge – vil se slutten på denne organiserte dyremishandlingen.

Tusen takk til NOAH som valgte å gjennomføre arrangementet.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

Offentlig midler til praktisk og direkte dyrevernsarbeid

Bastian 1

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner å søke på. Felles for de alle, er at de ikke gjelder dyrevern. Ordningen med tilskudd per vervet medlem, gjelder heller ikke for organisasjoner som jobber med dyrevern. I et demokratisk land som det Norge ønsker å fremstå som, er dette svært urettferdig.

Dyrenes Hus bidrar med et samfunnsnyttig arbeid, som mange forveksler med en offentlig tjeneste. Slik som også de andre små og store dyrevernsorganisasjonene i Norge, prioriterer vi å hente inn løse og utegående katter i nærmiljøet. På den måten forebygges opphopning av kattekolonier med påfølgende dyretragedier. Kattekoloniene oppstår fordi enkeltkatter forblir gående løse og formere seg i rekordfart. Vår erfaring er at de store kattekoloniene oppstår i all hovedsak i kommuner som ikke har etablerte dyrebeskyttelser i sitt nærområde.

Vi bistår også lokalbefolkningen i betydelig grad med å gi råd hvordan man finner igjen savnet katt, eller hvordan finne eier til funnet katt. Vi låner ut chipavlesere og fangstkasser gratis. Vi driver kontinuerlig opplysningsarbeid for å få flere til å kastrere kattene sine.

Politiet ser ikke på forvillede og hjemløse dyr som en prioritert oppgave. Mattilsynet har høy terskel for når de rykker ut. Da skal katten være skadet eller utgjøre en helsefare, og da blir den avlivet. Viltnemnda er ikke opptatt av katter.

Det er et stort gap mellom det offentliges ansvar for forvillede og hjemløse dyr, og det behovet som faktisk finnes. Dyrenes Hus og de mange andre private dyrevernsorganisasjonene i Norge, fyller dette gapet. Det er også svært kostnadskrevende. I 2015 regner vi med å bruke neste kr 600.000 bare i veterinærutgifter!

Vi mener at det må sette av øremerkede midler til kommunene over statsbudsjettet, slik at også frivillige organisasjoner som arbeider med dyrevern, kan søke om tilskudd.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/tilskudd-fra-landbruks–og-matdepartementet/id2358197/

Beverne i Nøklevann

bever-shutterstock-630Foto: Snipview
Dyrenes Hus har mottatt flere bekymringsmeldinger angående beverne i Nøklevann. Vannet skal tappes med 5.5 meter, noe som betyr at beverhyttene ikke lenger blir liggende under vann. Siste meldingen vi mottok, beskriver rastløse bever som hvileløst svømmer frem og tilbake, tydelig stresset over situasjonen.

Tappingen av vannet er planlagt, også med hensyn til dyrelivet, har vi fått opplyst. Vi vil imidlertid oppfordre publikum til å følge med, og varsle Viltnemnda dersom man observerer noe bekymringsfullt.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

http://www.noblad.no/snart-ma-beveren-i-noklevann-flytte/s/5-56-22292

Forvaltningspraksis må endres

Buster3

Dessverre tapte Dyrenes Beskytter i Kristiansand saken de hadde anlagt mot staten ved Mattilsynet.

Etter dyrevelferdsloven har den som påtreffer et sykt eller skadet dyr hjelpeplikt, og også adgang til å kreve nødvendige utgifter i den forbindelse dekket av Mattilsynet. Retten til å kreve dekket slike kostnader gjelder imidlertid ikke for dyreeiere eller andre som må anses som dyreholder.

Dyreholder er den som gir en katt omsorg og skaper et avhengighetsforhold gjennom mating av «et visst omfang». Gjennom mating av «et visst omfang» påtar man seg også ansvar for fôring, stell, helsehjelp inkludert kontakt med veterinær, og annen oppfølging av katten. Nødmating i seg selv vil neppe være tilstrekkelig for å få status som dyreholder.

Man kan nødmate uten å få status som dyreholder, men når ikke Mattilsynet hører av seg, hvor lenge kan man holde på før status endres? Når så Mattilsynet endelig kommer på banen, er det kun avlivning og felleskremering som veterinærene får dekket. Ønsker man at katten skal få rett til en fremtid i nytt hjem, må man betale for det selv. Om man hadde status som «nødmater» frem til besøket hos veterinæren, vil man definitivt få status som «dyreholder» dersom men beslutter at dyret har rett til å leve. Dette på tross av at det så fint heter i dyrevelferdsloven at dyret har «en egenverdi».

Vi mistenker at Mattilsynet spekulerer i dyrvernsorganisasjonenes og veterinærenes velvilje. På den ene siden har man en plikt til å hjelpe nødstilte dyr, men på den andre siden venter Mattilsynet så lenge med å respondere på henvendelse, at hjelperen har blitt dyreholder med alt ansvaret det innebærer, før man har fått sukk for seg. Adgangen til å få dekket nødvendige utgifter forsvinner når statusen endres fra «nødmater» til «dyreholder».

Lovverket fremstår som en ren Kafkaprosess, hvor dyrene til syvende og sist blir taperne. Staten har gardert seg i alle ledd for å slippe unna ansvar og kostnader.Dommen i Kristiansand betyr ikke annet enn at forvaltningspraksis må endres, eller at lovverket må endres. Noe annet er uholdbart og uverdig.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.nrk.no/sorlandet/dyrt-a-hjelpe-eierlose-dyr-1.12601650

Legg ned pelsdyrnæringen!

Fakkeltog 2015

Det har skjedd igjen. På en pelsdyrfarm i Rogaland denne gangen. Syke og skadde dyr. Mellom 74 dyr er hasteavlivet av Mattilsynet. Mellom 400 og 500 dyr er avlivet av farmeier selv. Det endelige tallet vil bli langt høyere, meldes det. Det er snakk om så mange avvik i krav, lover og forskrifter at saken vil bli politianmeldt. Og Mattilsynet har ført jevnlig tilsyn med farmen. Hvordan kan da slikt skje?

Er vi overrasket? Nei. Er vi rystet? Ja. Politikerne legger tilrette for stadig nye dyretragedier ved å ikke ta skrittet fullt ut og nedlegge pelsdyrnæringen. Vi har sett det – gang på gang – at det tilsynet som er nedsatt for å føre kontroll med pelsdyrnæringen – ikke fungerer.

Pelsdyrnæringen har fått nok muligheter for å rydde opp i egne rekker. Nok er nok! Møt opp på NOAHs fakkeltog mot pels lørdag den 14.november, kl. 17.30. Gi dyrene en stemme!

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Illustrasjon: NOAH

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/Har-avlivet-400-500-mink-3789590.html
http://www.nrk.no/norge/politiaksjon-mot-pelsfarm-i-rogaland-1.12600933
https://www.facebook.com/events/1618383201744982/

STATSBUDSJETTET OG DYREVERN

dyrepolitiFoto: Ned Alley/NTB Scanpix

Som de fleste nå har fått med seg, er forslag til statsbudsjett for 2016 lagt frem. Det gleder oss å se at Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til videreføring av pilotprosjektet om dyrepoliti. Midlene fordeles mellom politiet og Mattilsynet. Alt ligger nå til rette for at prosjektet kan bli en permanent ordning.

Gledelig er det også at pelsdyrnæringen får 17,8 millioner mindre i støtte fra staten i 2016 enn tidligere år. Selv om vi gjerne så for oss en avvikling av hele pelsdyrnæringen, opplyser Regjeringen, at de vil komme tilbake med en egen sak til Stortinget om pelsdyrnæringen høsten 2016. Vi får håpe at en avvikling da vil stå på agendaen.

PelsdyrfarmFoto: Hansen, Alf Ove / NTB scanpix

I budsjettet oppgis det også at dyrevelferd skal være et prioritert forskningsområde, uten at vi klarer å se at det er utdypet nærmere.

Når det gjelder støtte til organisasjoner, er det ingen endringer fra fjorårets budsjett. Regjeringen opprettholder støtte til Dyrevernalliansen med kr 400.000 og deres underavdeling Dyrevern Ung med kr 100.000. Dyrebeskyttelsen Norge sentralt får kr 400.000. Men fortsatt altså ingen ting til de organisasjonene som driver direkte arbeid for dyr i nød, slik som Dyrenes Hus. Heller ikke NOAH er tilgodesett.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Regjeringen-videreforer-pilotprosjekt-om-dyrepoliti-8193458.html

DET SKAL BLI ENKLERE Å REDDE LIV

ForsideForskrift om dyrepensjonater og liknende” fra 1978 og ”Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning” fra 1985 trer ut av kraft fra 1. januar 2016, og erstattes av den nye ”Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr”.

Den nye forskriften vil gjøre det lettere å drive omplasseringsvirksomhet av bl.a. katter. Slik nåværende forskrift fungerer, kan man få avslag fra kommunen, selv om stedet oppfyller Mattilsynets krav. Med den nye forskriften holder det at Mattilsynet godkjenner.

Det stilles fortsatt strenge krav til omplasseringsstedene i den nye forskriften, men unødige bygningstekniske krav, og krav om godkjenning fra kommunen er fjernet. Alle som driver omplasseringsvirksomhet skal fremdeles sende melding om virksomheten til Mattilsynet, noe som er bra slik at tilsyn kan føres.

Dyrenes Hus sin drift er godkjent av Mattilsynet og kommunen etter gjeldende regelverk, men vi hilser likevel en oppmykning velkommen. Nå venter vi bare på en lovendring i forhold til Dyrevelferdslovens §32, som gjør at Mattilsynet kan omplassere dyr fra vanskjøtsel, selv om eier nekter og vil avlive. Når lovendringen kommer, vil Mattilsynet ha behov for å koordinere sitt arbeid i samarbeid med omplasseringsentrene. Dyrenes Hus er beredt – og ser frem til et slik samarbeid. Det vil redde mange liv.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-08-11-958

FAKKELTOG MOT PELS 14.NOVEMBER

Fakkeltog 2015Pelsdyrnæringen er fortsatt ikke nedlagt. Slaget er ikke vunnet. NOAH arrangerer for 12 år på rad fakkeltog mot pels. Møt opp på Youngstorget lørdag den 14.november, kl. 17.30 og gi dyrene en stemme sammen flere tusen andre dyrevenner!

https://www.facebook.com/events/1618383201744982/

Stem for dyrene

Partier

Kommunevalget er like om hjørnet, og du lurer kanskje litt på hvilke parti du skal stemme. Dyrenes Hus er i likhet med de fleste andre dyrevernsorganisasjoner partinøytrale, men vi vil likevel oppfordre deg til å tenke nøye igjennom hvilket parti som vil gi dyrene best kår etter valget – og stemme deretter. Klikk deg inn på vedlegget og les oversikten som NOAH har utarbeidet. Ha et godt valg!

http://www.dyrsrettigheter.no/menneske-og-andre-dyr/politikk-og-samfunn/det-vanskelige-valget/
Illustrasjonsbilde: NOAH – for dyrs rettigheter

Dyr har et rettsvern

flyer_dyrepolitiNY

I Sør-Trøndelag har regjeringen nå endelig opprettet en egen avdeling med dyrepoliti – riktignok som et forsøksprosjekt i denne omgang.Dette er en gledelig nyhet, selv om kritiske røster hevder at dette vil gi rettsvernet til dyr en «forrang» i forhold til annen kriminalitet, og viser til politiets knappe ressurser med ditto prioriteringer. Vi er helt uenig – ordningen anerkjenner at dyr faktisk HAR et rettsvern.

Det er Mattilsynet som forvalter lov- og regelverk knyttet til dyr og dyrehold. Kriminalitet begått mot dyr anmeldes til politiet, men sakene blir oftest henlagt. Noen få saker blir etterforsket og påtalt. Dette er gjerne saker med et stort omfang, eller saker som har fått stor omtale i media. Om noen overhode blir dømt – er straffen forsvinnende lav, og lite avskrekkende. Det er også store mørketall. Mange velger ikke å anmelde, nettopp fordi man vet at disse sakene ikke blir prioritert. Med et eget dyrepoliti er vi overbevist om at dyrs rettsvern vil bli løftet frem i lyset – og sidestilt med annen type kriminalitet.

Prøveprosjektet med dyrepoliti vil vare i tre år, og Dyrenes Hus ønsker den nye dyrekrim-gruppa lykke til med det viktige arbeidet. Vi vil fortsette å jobbe for å få på plass et landsdekkende dyrepoliti på permanent basis.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/soer-troendelag-faar-landets-foerste-dyrepoliti/a/23442229/
http://www.nationen.no/landbruk/dyrepolitiet-er-operativt-i-sar-trandelag/
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/08/20/194703572/fredag-starter-nytt-dyrepoliti-arbeidet-mot-dyrekrim
http://www.dagbladet.no/2015/08/21/nyheter/landbruk/dyrenes_nyheter/dyrepoliti/40726829/
http://www.budstikka.no/meninger/nyheter/dyrehistorier/la-oss-slippe-eget-dyrepoliti/s/5-55-140364

Hjelpepliktens Kafkaprosess

Bærums Verk katten

Etter dyrevelferdsloven har den som påtreffer et sykt eller skadet dyr hjelpeplikt, og også adgang til å kreve nødvendige utgifter i den forbindelse dekket av Mattilsynet. Retten til å kreve dekket slike kostnader gjelder imidlertid ikke for dyreeiere eller andre som må anses som dyreholder.

Dyreholder er den som gir en katt omsorg og skaper et avhengighetsforhold gjennom mating av «et visst omfang». Gjennom mating av «et visst omfang» påtar man seg også ansvar for fôring, stell, helsehjelp inkludert kontakt med veterinær, og annen oppfølging av katten. Nødmating i seg selv vil neppe være tilstrekkelig for å få status som dyreholder.

Dyrenes Hus har hatt flere saker i sommer med nødstilte katter, hvor vi har bedt om bistand fra Mattilsynet. Vi har ennå ikke fått svar i noen av sakene. Hva skal man så gjøre? Man kan nødmate uten å få status som dyreholder, men når ikke Mattilsynet hører av seg, hvor lenge kan man holde på før status endres? Når så Mattilsynet endelig kommer på banen, er det kun avlivning og felleskremering som veterinærene får dekket. Ønsker man at katten skal få rett til en fremtid i nytt hjem, må man betale for det selv. Om man hadde status som «nødmater» frem til besøket hos veterinæren, vil man definitivt få status som «dyreholder» dersom men beslutter at dyret har rett til å leve. Dette på tross av at det så fint heter i dyrevelferdsloven at dyret har «en egenverdi».

Vi mistenker at Mattilsynet spekulerer i dyrvernsorganisasjonenes og veterinærenes velvilje. På den ene siden har man en plikt til å hjelpe nødstilte dyr, men på den andre siden venter Mattilsynet så lenge med å respondere på henvendelse, at hjelperen har blitt dyreholder med alt ansvaret det innebærer, før man har fått sukk for seg. Adgangen til å få dekket nødvendige utgifter forsvinner når statusen endres fra «nødmater» til «dyreholder».

Dyrenes Beskytter i Kristiansand går nå rettens vei for å få praksisen prinsipielt belyst. Vi er imidlertid bekymret for utfallet da hjelpeplikten i lovverket fremstår som en ren Kafkaprosess, hvor dyrene til syvende og sist blir taperne dersom hardt settes mot hardt. Staten har gardert seg i alle ledd for å slippe unna ansvar og kostnader.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Ma-betale-dyrt-for-a-hjelpe-katter-2859706.html#.VcCuxgWl57g.facebook
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/katt/forvilledeeierlose_katter.1448

Dyrevernets kanossa-gang

Dyrevernets kanossa-gang

Torbjørn 3

Har du lurt på hvorfor, eller irritert deg over, at vi i dyrebeskyttelsen stadig tigger om penger? Det å arbeide for dyrs rettigheter og dyr i nød, får ingen offentlig støtte. Det forundrer folk, som forventer en «offentlig» tjeneste – og service – fra sin lokale dyrebeskyttelse. Ikke så rart, når alt annet samfunnsnyttig arbeid mottar offentlig støtte. Rammen for det arbeidet som dyrebeskyttelsen nedlegger er forankret i Dyrevelferdsloven og tilstøtende lov- og regelverk. Departementet som er ansvarlig er Landbruksdepartementet – og forvaltningsorganet er Mattilsynet.

I andre departementer er tonen en annen. Organisasjoner som sogner til disse mottar støtte per medlem. Så også de ulike trossamfunn. Det betyr at det eneste man trenger om å gjøre for å generere inntekter til organisasjonen er å signere at man ønsker å være medlem + oppgi sin mailadresse. Dermed er det lett å bli medlem – man trenger ikke betale en krone. Det gjør staten for deg. For dyrevernsorganisasjonene er det annerledes. Vi får ikke en krone for de medlemmene vi verver. Medlemmene må punge ut selv.

Vi trenger derfor politisk vilje og engasjement, til å få endret ordningen slik den er i dag. Vi som representerer dyrene og gjør et stort samfunnsnyttig arbeid på vegne av det offentlige, ønsker å få de samme ordninger for medlemskap som de andre ideelle organisasjonene som ikke er underlagt Landbruksdepartementet. Det er ikke mer en rett og rimelig etter vår mening.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

Omplassering og begrepsbruk

Hadelandpus2

Katten har fortsatt lav status, og vi tror at hovedårsaken ligger i at kattunger fødes i hopetall og gis bort gratis. Dyrenes Hus mener at alle katteeiere må være sitt ansvar bevisst, og kastrere katten sin, slik at ukontrollert formering unngås, og dyretragedier forebygges. Vi mener også at katter ikke må gis bort, men selges. Ved å sette en prislapp på katten, tror vi at bevisstheten om at katten har en verdi vil øke.

Det er altså ikke tilfeldig at Dyrenes Hus nå i større grad bruker begrepet «kjøp og salg» når kattene omplasseres, og vi er overbevist om at dette vil bidra til å øke dens status.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

Steng Løken Gård!

loekengaard_utenfraFoto: Nettverk for Dyrs frihet

Den kontroversielle forsøksdyrstasjonen Løken Gård har i flere tiår avlet opp og solgt dyr til voldelige dyreforsøk. Flere tusen dyr har blitt sendt til lidelser og en sikker død. Etter mye press fra dyrevernsorganisasjoner, aktivister og politikere, trodde vi at Løken gård nå endelig var stengt, eller i alle fall hadde lagt om driften. Men dessverre, det stemmer ikke. Løken gård driver fortsatt sin virksomhet med opprett av hund og katt til grusomme dyreforsøk. Og dette skjer her i Norge.

Løken Gård har hatt flere eiere, og for hvert eierskifte har oppdretten til dyreforsøk blitt intensivert. Alt for å tjene penger. Til enhver tid holdes hunder og katter innelåst for å få livene frarøvet. I tillegg kjøper Løken Gård opp griser fra privatpersoner og selger dem videre til forsøksdyrlaboratorier. Alle dyrene selges til laboratorier som misbruker dem i eksperimenter. Det tragiske er at dette har de myndighetenes velsignelse til å bedrive. Per i dag har dessverre Løken gård alle nødvendige tillatelser til å drive med forsøksdyrvirksomhet.

Hundene og kattene på Løken Gård får aldri leve et trygt eller godt liv i frie omgivelser. Dyrenes hverdag er preget av fangenskap, usikkerhet og mangel på meningsfylte opplevelser. Etter lengre oppbevaring i varetekt selges dyrene til dyreforsøk. Dyrenes Hus mener at dyrene har rett til frihet – uten overgrep, innesperring og smerte.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto:

LokengordFoto: Smaalenenes Avis

http://www.lokengard.no/node/6

En av verdens største byer forbyr Foie Gras!

TvangsforingEn av verdens største byer – São Paulo i Brasil – forbyr nå all produksjon og salg av Foie Gras. Restauranter som ikke følger regelen, vil bli bøtelagt.

Foie Gras (gåselever) lages av den fete leveren fra tvangsfôret gås og and, og er et helt unødvendig luksusprodukt basert på dyrs lidelser. I Norge er all produksjon av Foie Gras forbudt, men ikke salg. Heldigvis har salget i Norge vist en synkende tendens – med stadig flere butikker og restauranter som fjerne produktet fra sine hyller og spisekart. Men det er fortsatt en vei å gå. Tenk hvis norske byer kunne følge etter São Paulo, for ikke å snakke om lovgivende myndigheter i Norge!

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Reuters/Mathieu Belanger

http://www.aftenposten.no/article/ap-8093927.html#.VaYy02bA1D0.facebook

Krisen i Hellas rammer dyrene!

HellasDen dype økonomiske krisen i Hellas rammer ikke bare mennesker. Mange kjæledyr blir avlivet eller forlatt fordi eierne ikke lenger har råd til å ha dem. Dyrenes Hus vil oppfordre alle som drar på ferie til de ulike destinasjonene i Hellas, om å støtte de lokale dyrebeskyttelsene.

Etterhvert har de fleste øyene i Hellas fått opprettet lokale dyrebeskyttelser, som forsøker så godt de kan – uten offentlig støtte – å avhjelpe de mange dyretragediene som utspinner seg i kjølevannet av den økonomiske krisen. Folk har ikke råd til å kastrere kattene sine, og de formerer seg ukontrollert – et problem som er kjent – men som nå eskalerer. Hundene slippes løs på gaten fordi grekerne må prioritere mat til menneskene. Menneskets beste venn må gå for lut og kaldt vann. Hellas er i dyp krise – og dyrene lider. Vi håper at dyrekjære nordmenn som ferierer i dette vakre landet, kan putte noen slanter på de mange innsamlingsbøssene som står rundt omkring på hoteller og andre turiststeder. Besøk gjerne også de lokale «Animal shelters», og gi moralsk støtte til de frivillige som arbeider der med alle odds mot seg – for å redde liv.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Fredrik Solstad/VG

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/hellas/kjaeledyr-maa-doe-som-foelge-av-hellas-krisen/a/23482887/#xtor=CS4-1
https://www.facebook.com/pages/Greek-Cat-Rescue/102354626530822?fref=nf
http://www.greekcatrescue.com/donate.html

SKAL DU UT OG REISE MED DYR?

Hadelandspuser10Da er det flere ting du må vite. I disse dager fylles karantenestasjonen på Gardermoen opp. Når det er fullt, vil Mattilsynet bli nødt til å avlive friske dyr på grunn av plassmangel. De mange som tar med seg hjemløse dyr fra utlandet med intensjon om å ha dyret i karantene, forutser ikke at karantenestasjonen kan være fylt opp. Dette er tragisk. Vi trenger flere karanteneplasser, og ikke kun de 15 som vi har i dag. Men frem til så skjer, er det viktig at eier har papirene i orden, slik at dyreliv kan bli spart.

Dette er hovedkravene til innførsel av dyr i Norge (kan variere avhengig av hvilke dyr du reiser med):

** Alle dyr skal ha veterinærsertifikat eller EU-pass.

** Alle dyr skal være vaksinert mot rabies minst 21 dager før de kommer til Norge.

** Alle dyr skal ha identitietsmerking.

Hvilke krav som gjelder for ditt kjæledyr kan du sjekke på Mattilsynets nettsider her.

Dette må du huske før du reiser:

** Vær ute i god tid – det kan forekomme for eksempel leveranseproblemer med pass og lignende.

** Kontakt veterinæren din tidlig før reise.

** Gjør deg godt kjent med Mattilsynet krav.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.vg.no/forbruker/dyrene/mattilsynet-kan-bli-noedt-til-aa-avlive-friske-kjaeledyr/a/23486454/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-28-360?q=karantene+for+dyr

Stopp kommersiell hvalfangst!

Hvafangst Frykt ikke godtfolk, – hvalkjøtt er ikke lenger seigt og tørt! Hege Ulstein sitt budskap i Dagsavisen den 6.juli er klinkende klart. Her må det norske folk støtte en utrydningstruet yrkesgruppe ved å legge hvalkjøtt på grillen. Hvalfangerne har nå så lite business at de knapt tjener penger. Grillfolket må vise solidaritet – gni det inn med salt, pepper og krydder – og redd fangstnæringa fra utryddelse!

Dyrenes Hus er ikke så opptatt av grillkjøttet. Ikke av fangstfolkene heller. Vi er opptatt av dyrene, og hvordan vi behandler de på veien til matfatet. Vi er opptatt av en bærekraftig utvikling. Og vi er opptatt av hvalens egenverdi.

Heldigvis ble innlegget til Ulstein ikke stående uimotsagt selv om Dagsavisen raskt stengte for videre meningsytringer. NOAH-for dyrs rettigheter med leder og veterinær Siri Martinsen kommenterte: «Nordmenn flest (…) er interessert i at vi skal følge internasjonale miljøavtaler og ikke fremstå som om vi er prinsipielt imot dyrevelferd. Stadig flere av oss bryr oss også om dyrenes interesser for deres egen skyld. Hvorfor ikke tre ut av krigsmodusen, og legge vekk granatene? Er det ikke snart på tide å slutte fred med sjøpattedyrene?». Miljøpartiet De Grønne med leder for dyrepolitisk gruppe Anne Hilde Røsvik, var også raskt ute med en kommentar: «Vi vet (…) mye mer om hvalens følelsesliv og sosiale intelligens i dag. Vi kan legge de 15 millionene som vi gir i statsstøtte til næringa inn i en næring vi alle kan være stolte av og som tiltrekke seg turister fra hele verden, nemlig hvalsafari, som er en svært liten næring i dag i forhold til potensialet. Vi som en nasjon har gjort en forferdelig stor skade på hvalartene i verden»

Dyrenes Hus er så enig, så enig. Vi vil ikke tilbake til en tid da vårt største pattedyr ble beskattet så hårdt at det nesten ble utryddet. Fortsatt er blåhvalen fredet, nesten 50 år etter. Det tar lang tid å sikre en bærekraftig stamme utav en nesten utslettet art. Og hvorfor er det kun innbitte, gammel-tradisjonelle hvalfangstnasjoner som støtter kommersiell hvalfangst? Tar resten av verden så feil?

Vend i tide, det er ingen skam å snu! Det finnes alternativer for fangstnæringens folk, som hvalsafari. Det finnes andre jobber også. Og det finnes mye annet godt man kan legge på grillen enn hvalkjøtt. God sommer!

flyers-hvalfangst (1)

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Illustrsjonsfoto: Ingeborg Hauglid/NTB Scandpix

http://www.dagsavisen.no/innenriks/hvalkampen-1.373112
http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread312358/#post_312358
http://www.dagsavisen.no/innenriks/debatt-la-oss-legge-bort-granatene-1.373433

Ikke reis fra katten din!

Sara_122 (2)

«Katten klarer jo seg selv», sier mange; «bare et døgn eller to går da fint.»

Nei, det gjør ikke det. Det er faktisk straffbart å reise fra katten uten å sørge for daglig tilsyn. Eiere som reiser fra dyrene sine uten dyrepasser, slipper dyr ut i naturen eller setter dem bort for å dø, vil nå kunne risikere å få et gebyr som er langt større enn det ville kostet å betale for pass av dyret. Det nærmer seg ferietid, og erfaringsvis er det mange katter som vil legge ut på vandring fordi de blir overlatt til seg selv.

Noen ganger har eier faktisk sørget for pass, en nabo som stikker innom med mat og sjekker at alt står bra til, mens katten går fritt ut og inn av katteluken. Dyrenes Hus anbefaler ikke dette, men det er ikke ulovlig. En klar forutsetning er at katten er kastrert og chippet. Det beste er imidlertid at den holdes inne, og at naboen låner nøkkel. Litt kjedelig for katten, men da er den i alle fall trygg. Å komme hjem til en sur katt er tross alt bedre enn å komme hjem til en skadet katt eller ingen katt.

Det finnes flere dyrepensjonater, og Dyrenes Hus anbefaler å benytte disse dersom man ikke får naboer eller andre til å stikke innom når man er bortreist. Dyrenes Hus er glad for at regelverket nå er strammet opp for å sikre dyrene det tilsynet de trenger og har krav på. Vi har sett nok av dyretragedier med bakgrunn i at dyr er blitt overlatt til seg selv. Vi ønsker en holdningsendring hvor fokuset er på dyreeiers ansvar, fremfor unnskyldninger om «hendelige uhell» der kjæledyr er blitt borte, drept eller skadet.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.budstikka.no/meninger/nyheter/dyrenes-hus/ikke-reis-fra-katten-din-uten-tilsyn/s/5-55-109685

http://www.budstikka.no/nyheter/dyr/dyrebeskyttelsen/na-kan-du-fa-bot-for-a-reise-fra-katten/s/5-55-112253