Forbrukermakt nytter!

Om du ikke er en av de mange som allerede har gått over til et kjøttfritt kosthold, vil vi anbefale at du kjøper kjøtt fra bønder som driver økologisk selv om det er litt dyrere. Også såkalte «produksjons-dyr», har en egenverdi. En gris er ikke bare en gris, men et levende vesen med følelser og behov, og som kan kjenne både smerte og ubehag.

I mange år har vi som forbrukere hatt fokus på pris og å få kjøpt kjøtt billigst mulig, og gjerne dratt til Sverige for å «harry-handle» der kjøtt er enda billigere enn i Norge. Leverandørene har justert seg etter våre behov med stadig større dyrehold for å gjøre produksjonen så billig som mulig. Det har hatt sine omkostninger for dyrevelferden. Vi må nå ta konsekvensen og endre vår forbruk. Vi kan ikke tillate at dyr skal lide kun for at vi skal spare penger.

Sjekk ut Dyrevernalliansens nettside med oversikt og informasjon om dyrevennlig forbruk. https://www.dyrevern.no/velg-dyrevennlig

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/JoLLAP/hoey-pris-for-billig-kjoett

Foto: Kristin Svorte

Krav for innførsel av gatehunder er strammet inn

Foto: Privat

Fra 1.juli 2018 ble regelverket for innførsel av gatehunder strammet inn. Dette på bakgrunn av at Mattilsynet mener at innførsel av gatehunder medfører en betydelig risiko for at sykdommer innføres til Norge, og at det dermed ikke er mulig å gi tilfredsstillende helsegarantier for disse hundene. Endringene medfører at:

  • Hvis du kommer reisende med en tidligere gatehund til Norge, må du kunne dokumentere at hunden har vært i ditt eie og under din kontroll i over 6 måneder før innreise til Norge.
     
  • Gatehunder regnes ikke lenger som handelsdyr, og du kan derfor ikke bruke regelverket for kommersiell import for å hente gatehunder i utlandet.

I praksis betyr dette at det ikke lenger er mulig å hente gatehunder fra utlandet.

Heldigvis finnes det håp for disse hundene likevel, da flere organisasjoner og ildsjeler jobber for å hjelpe hundene lokalt, og det er mulig å støtte disse.

Kilde: Mattilsynet

Vern om våre små samfunnsarbeidere

Våre viktige små samfunnsarbeidere er i ferd med å dø ut fordi man ikke har vært oppmerksomme på deres nytte. Humla trues både av nedbygging av natur, tap av arter og klimaendringer. Uten humler og bier ville store deler av verdens matproduksjon og økosystemer mest sannsynlig ha kollapset. Nå vet vi bedre, og du kan gjøre noen enkel grep selv:

1. Plant blomster humlene liker.
2. Ikke sprøyt gift i hagen.
3. La hagen vokse vilt – eller ha et vilt hjørne.
4. Lag en humlekasse eller humlehotell.
5. Slå et slag for slåttemarka.
6. Velg økologiske produkter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kilde: Naturvernforbundet

Hold hunden i bånd!

Tiden fremover nå er kritisk for dyrelivet. Små rådyr som trykker i gresset, og svaneforeldre som vokter sine reir, er spesielt utsatt for jagende hunder, men også andre dyr i naturen.

Båndtvang betyr at hundeeier er tvunget til å ha hunden i bånd. Det betyr ikke bare «å ha kontroll på hunden». En hundeeier skal alltid ha kontroll på hunden sin, men i perioden fra 1.april til 20.august skal den i tillegg også holdes i bånd. Enkelte kommuner har også utvidet båndtvang i noen områder.

Båndtvangen er for å beskytte annet dyreliv. Heldigvis er langt de fleste hundeeiere både ansvarlige og pliktoppfyllende, men det er dessverre fortsatt alt for mange unntak. Disse forårsaker store lidelser der dyr må avlives eller dør av skadene etter hundeangrep.

Dyrenes Hus håper at økt fokus på holdninger, flere politianmeldelser og strengere straffer, kan virke skjerpende på ansvarsfølelsen.

Medlemskontingent kr 350 for 2019

Dyrenes Hus er avhengig av medlemskontingent, gaver/donasjoner og Grasrotandelen for å få inntekter til arbeidet for dyr i nød. Tusen takk til alle dere som støtter oss. Det varmer at så mange ser nytten av det vi gjør. Vi håper at dere vil fortsette med det. Medlemsgiro er nå sendt ut, men ved en inkurie har beløpet falt ut fra giroen. Kontingenten er uendret fra i fjor og årene før, og er fortsatt kr 350 per år. Ta gjerne kontakt på tlf. 926 16 406 om det er spørsmål eller noen du lurer på.

ANSVARSFRASKRIVELSE FRA LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dyrenes Hus tar hvert år inn et stort antall hjemløse, nødstilte og utegående katter. Noen av kattene er heldigvis id.merket, og vi finner tilbake til eier. Dessverre er langt de fleste hverken kastrerte eller id.merkede, og med kattenes formeringsevne, er disse med på å opprettholde en ond sirkel med utefødte kattunger og nød.

Dyrenes Hus har tilskrevet Landbruks-og Matdepartementet med forespørsel om påbudt id-merking av kjæledyr, herunder katter spesielt. Igår mottok vi det nedslående svaret, hvor departementet frasier seg et hvert ansvar – med ingen planer om å innføre påbud:

«Departementet ser at antall katter som merkes er økende. Et forskriftskrav om merking vil forutsette håndheving fra Mattilsynet for at kravet skal ha tilstrekkelig effekt. For å fange opp katteeiere som ikke selv ser nytten av å id-merke katten sin, vil Mattilsynet måtte føre tilsyn i svært mange private hjem. Vi har derfor per i dag ingen konkrete planer om å innføre krav om ID-merking av katter».

Dette betyr at kampen fortsette for å få et lov- og regelverk på plass som ansvarliggjør den enkelte hunde-og katteeier, slik at vi kan få forebygget de dyretragediene som vi i dyrebeskyttelsen daglig ser og opplever.

Dyrenes Hus jubilerer – med respekt for alle dyr i 160 år!

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus (forkortes til Dyrenes Hus) har siden 1859 arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og omtanke, og er med dette Norges eldste dyrevernsorganisasjon, og kanskje også en av verdens eldste. I 2019 er det 160 år siden Dyrenes Hus startet sitt arbeid med å verne om dyrenes velferd.

Dyrenes Hus sin oppgave er å forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr. Foreningen arbeider for at alle dyr skal kunne leve i pakt med sin natur, og er opptatt av dyrevernsaker og dyrs rettigheter over hele landet. Det daglige arbeidet består først og fremst av å hjelpe dyr som er i nød, gi råd og veiledning om hjemløse dyr og dyrevern, samt holdningsskapende arbeid for å øke allmennhetens respekt for dyr og deres grunnleggende rettigheter. Det direkte dyrevernsfaglige arbeidet er knyttet til inntak – og omplassering av nødstilte katter. Dyrenes Hus mottar ingen offentlig støtte og alt arbeid utføres av frivillige.

BANEBRYTENDE DYREVERNSPIONERER
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus ble dannet i 1859, først under navnet «Foreningen mot mishandling av Dyr». I 1863 ble navnet endret til «Foreningen til dyrenes Beskyttelse i Christiania». Foreningen var banebrytende i sin opprinnelse i Norge ved å vise et sosialt engasjement for dyr og dyrs levekår. Foreningen fikk ingen støtte fra staten, og var helt avhengig av private donasjoner og medlemsinntekter. Slik er det også i dag.

Ideen fikk Grosserer D. Graah da han kjørte gjennom Londons gater i 1858 og fikk en flyer kastet inn i drosjen. Den bar tittelen «Vær ikke haard mot dyrene» og var utgitt av «The Royal society for the prevention of cruelty to animals». Han ble grepet av det han leste og fikk flyeren oversatt og publisert i flere blader i Christiania.

Den 17.oktober 1859 konstituerte foreningen seg med 37 herrer tilstede, med en kapital på 122 innsamlede kroner. Medlemskontingenten i 1914 var på 2 kroner per år, og 40 kroner for livsvarig medlemskap. Den mannsdominerte foreningen slo seg etter hvert sammen med «Norsk Kvindeforening til Dyrenes Beskyttelse», som ble etablert i 1895. Foreningens månedstidsskrift «Dyrenes Ven» ble fritt tilsendt. I dag heter medlemsbladet “Dyrenes Stemme” og gis ut en gang i året.

«Grundvolden var lagt og en av den civiliserte verdens ædleste foreteelser omplantet på hjemlig jordbund». Årsaken til navneendringen i 1863 var at foreningen ikke bare ønsket å sette fokus på mishandling av dyr, og å få dyreplageren straffet, men at man også ønsket å forebygge grusomheten. Tanken bak var at det ikke bare var dyrene selv som led under mishandlingen, men også samfunnet. Disse dyrevernspionerene mente at dyreplageri fremkalte og utviklet de «slette sider av menneskenaturen» og at det igjen kunne medføre at mishandlerens karakter ble fordærvet på en slik måte at han til sist kunne vende sine forbrytelser mot mennesker. Altså ikke helt ulikt slik vi tenker om dyremishandlere i dag. Camilla Collett var medlem i foreningen både i 1873 og 1875, og Bjørnstjerne Bjørnson i 1902. Ellers var det mange prominente navn å finne blant medlemmene i foreningens årsberetning av 1914. Det var blant annet overhofmesterinde Elise Løvenskiold og forstkand. Harald Løvenskiold samt frøken Agnes Løvenskiold. Disse er forfedrene til Carl Otto Løvenskiold som eier husmannsplassen Dæhlihus som Dyrenes Hus hadde som hovedkontor i perioden 1992 – 2013. Foreningens høye beskyttere var den gang deres Majesteter Kong Haakon og Dronning Maud.

Pionerenes utrettelig arbeid bar frukter. De oppnådde bl.a. en bedre ordning i forhold til det å transportere dyr på jernbaner og dampskip. Kuperte hester ble ikke lenger innkjøpt av det offentlige. I tillegg hadde Kirkedepartementet etter foreningens anmodning henstilt til landets prester om at de fra prekestolen og under konfirmasjonsundervisningen også fremholdt menneskenes plikter overfor dyrene. I 1910 ble søkelyset også satt på at ville dyr stadig mistet mer av sine leveområder, og foreningen påpekte at dyrearter faktisk stod i fare for å utryddes på grunn av dette. Forslaget om «Lov om naturfredning», ble innstilt av regjeringen og bifalt ved kongelig resolusjon.

Fattig folks syke husdyr fikk gratis behandling, og hjemløse katter og hunder ble avlivet smertefritt på foreningens regning. Metodene for å slakte og avlive dyr var spesielt rå og brutal på de tider, og de kjempet for at dette skulle skje på en så human og smertefri måte som mulig. I 1929 ble den norske loven om avliving av husdyr vedtatt, og det ble innført et påbud om å bedøve alle dyr før de skulle slaktes. I 1935 fikk Norge, som en av de første landene i verden, sin egen dyrevernlov.

Andre saker som foreningen var opptatt av, var tømmerkjøring og hestenes liv. Spesielt viktig ble det vinteren 1940 å stille krav til bygningene som hestene oppholdt seg i. En langvarig kuldeperiode gjorde livet tøft for både hester og arbeidsfolk. Saker som valpesyke hos hunder, dyr i pelsdyrnæringen, transport av dyr, levekårene for rådyr og regler for hønsehold ble satt på foreningens agenda på 1940-tallet. På begynnelsen av 50-tallet ble det utført en revisjon av Dyrevernlova. I 1951, ble det ulovlig å leie ut hester til bruk i arbeid, og med dette fikk hestene bedre vern. Øremerking av katter kom på dagsorden i 1977.

DYRENES HUS BRYTER MED DYREBESKYTTELSEN NORGE
I 1920 ble Norges Dyrebeskyttelsesforbund opprettet som en paraplyforening og var forløperen til Dyrebeskyttelsen Norge. De fleste lokalforeninger heter i dag Dyrebeskyttelsen + stedsnavn. I Oslo hadde man etterhvert fått to lokale foreninger, og i 1984 ble «Dyrenes Beskytter» og «Foreningen til Dyrenes Beskyttelse» slått sammen til en forening som fikk navnet Dyrenes Beskyttelse. Situasjonen i Oslo var spesiell fordi Norges Dyrebeskyttelsesforbud hadde felles sekretariat med Dyrenes beskyttelse, og mens Dyrenes Beskyttelse hadde god økonomi, slet Norges Dyrebeskyttelsesforbund med inntektene.

Vedtak på årsmøtene i Dyrenes Beskyttelse i 1991 og 1992 førte til radikale endringer for Osloforeningen. Kongstanken organisasjonene var enige om, var å etablere lokalforeninger over hele landet med en paraplyorganisasjon som koordinator. Resultatet ble at Norges Dyrebeskyttelsesforbund fikk en stor del av pengene til Dyrenes Beskyttelse for at planen skulle kunne settes ut i livet. Intensjonen var at organisasjonene skulle slå seg sammen for å sikre pengeoverføringene legitimitet overfor Oslomedlemmene, men en sammenslåing ble aldri formelt gjennomført. Dyrenes Beskyttelse byttet navn til Dyrebeskyttelsen Oslo, og senere til Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus, mens Norges Dyrebeskyttelsesforbund byttet navn til Dyrebeskyttelsen Norge. Dyrenes Hus fortsatte som lokalforening under paraplyorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge.

Etter å ha hatt tilhold i flere år i kontorlokaler i Grensen i Oslo uten tilfredsstillende oppstallingsmuligheter for dyr, flyttet Dyrenes Hus i 1992 til husmannsplassen Dæhlihus på Eiksmarka. Foreningen fikk leie rimelig av Løvenskiold mot at lokalene ble satt i stand.
Samarbeidet med Dyrebeskyttelsen Norge ble etterhvert anstrengt da Dyrenes Hus slet med å finansiere det lokale hjelpearbeidet for nødstilte dyr og det politiske arbeidet, siden Dyrebeskyttelsen Norge nå fikk mesteparten av inntektene som Osloforeningen tidligere hadde disponert selv. Det ble inngått et forlik med Dyrebeskyttelsen Norge den 16.10.1997. Avtalen hadde kun en funksjon – å hindre en kostnadsdrivende rettsprosess som ingen av partene ville være tjent med. Avtalen regulerte kun økonomiske forhold, og medførte ingen endring i organisasjonsstrukturen hos de respektive parter. På årsmøte i 1998 brøt Dyrenes Hus formelt med Dyrebeskyttelsen Norge, og har siden det vært en selvstendig forening. Dyrebeskyttelsen Norge på sin side, hadde i det stille støttet etableringen av en «arvtaker» etter Dyrenes Hus som sto klar til overta på samme årsmøte. Dette var Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus (DOOA) stiftet den 15.07.1997 med nesten identisk navn som vår forening. Dette var et viktig trekk for Dyrebeskyttelsen Norge for å sikre fortsatt inntekter fra Oslomedlemmer. I 2014 endret Dyrebeskyttelsen Norge sin stiftelsesdato i Brønnøysund fra 28.02.1991 til 31.12.1859. Også dette bak Dyrenes Hus sin rygg.

DYRENES HUS I DAG
Dyrenes Hus på Eiksmarka ble et ideologisk dyreverns «eldorado», og mye godt nybrottsarbeid ble iverksatt. Flere av de som var tilknyttet Dyrenes Hus var vegetarianere og det var ikke lov å spise kjøtt på huset. I begynnelsen tok man inn både geiter, hester, fugler, papegøyer, pinnsvin, ekorn, hunder, katter og gnagere for omplassering. Etter hvert ble det også å drevet undervisning og annet samfunnsnyttig og forebyggende arbeid. Det ble avholdt hvalpekurs, kaninkurs, hestekurs og vegetarkokekurs, i tillegg til rent opplysningsarbeid som at eiere ikke må forlate hunden innelåst i bil på varme sommerdager m.m. Det ble også gjennomført årlige kastreringskampanjer i samarbeid med veterinærer i Oslo området. Det politiske arbeidet sto sentralt med fokus på saker som blant annet hvalfangst, dyr brukt i underholdning (sirkus, dyreparker o.l.), avvikling av pelsdyrnæringen og opprettelsen av et landsdekkende dyrepoliti.

Det var med vemod Dyrenes Hus flyttet fra Eiksmarka og Dæhlihus sommeren 2013. Leiekontrakten med Løvenskiold ble ikke forlenget da husmannsplassen skulle renoveres og leies ut til andre formål. Etter å ha drevet fosterhjemsbasert for katter i nød i halvannet år, kjøpte Dyrenes Hus nye lokaler i Asker høsten 2014, og fikk med det en ny giv.Takket være bidrag og hjelp fra medlemmer og støttespillere, er Dyrenes Hus i dag en veldrevet forening som står stødig på egne ben, og er den største på inntak og omplassering av katter i Oslo og omegn. Foreningen har alene de siste 5 årene tatt inn hele 1050 katter og omplassert 960. Gjennom et samarbeid med veterinærer, dyrebutikker og Fattighuset i Oslo, formidler Dyrenes Hus næringsrikt fòr til hunder i økonomisk vanskeligstilte familier. Et særdeles populært tiltak. I tillegg har Dyrenes Hus en aktiv politisk gruppe som jobber kontinuerlig for å bedre dyrs kår gjennom opplysning og påvirkning av politikere og beslutningstakere gjennom høringssvar, debattinnlegg og nyhetssaker, samt samarbeid med andre organisasjoner. I saker som omhandler brudd på dyrevelferdsloven, er vi ofte i tett dialog med Mattilsynet og politiet. De siste årene er også sosiale medier blitt en viktig kanal for vårt informasjonsarbeid, i tillegg til konvensjonelle medier. Vi trenger ikke å godta et samfunn der dyr undertrykkes og utsettes for urett.

Selv om nordmenn er blitt flinkere på dyrevelferd etter hvert som årene har gått, er det fortsatt mye som gjenstår. Dyrenes Hus vil fortsette arbeidet med å sikre at dyrene har det bra også i fremtiden. Vi håper at du vil bidra med din støtte slik at det er mulig.

Pelsdyroppdrett i ny regjeringsplattform

Pelsdyroppdrettet skal avvikles innen 2025, med kompensasjon til pelsdyroppdretterne. Dette er nedfelt i regjeringsplattformen mellom partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Den nye regjeringsplattformen følger dermed opp vedtaket som ble fattet da Venstre gikk inn i regjering med Høyre og Frp i januar 2018.

Pelsdyrnæringen vil få en økonomisk kompensasjon og en omstillingsperiode på 6 år. Dyrenes Hus mener at omstillingslengden bør knyttes til aktivitet og forpliktelse fra pelsdyroppdretteren sin side, for å forebygge passivitet og utnyttelse av ordningen. Selve avviklingen av dyreholdet bør kunne la seg gjennomføre over 4 år, og opprydding over 2 år. I dag mottar næringen betydelige tilskudd over statsbudsjettet, og disse midlene bør omdisponeres slik at de blir en del av omstillingspakken.

Den enkelte oppdretter bør forpliktes til å produsere en plan for avvikling og opprydding for å motta midler. En ev kompensasjon bør knyttes til ny bærekraftig aktivitet på gården, alternativt avregnes i NAV støtte til den enkelt oppdretter som blir gående ledig. Regnskap for de siste 3 år bør legges frem ved søknad om kompensasjon, og en forutsetning for tildeling bør være at driften var levedyktig med overskudd, uavhengig av de offentlige støtteordningene til næringen.

Det bør vurderes å opprette en rådgivningstjeneste i avviklingsperioden som kan hjelpe den enkelte oppdretter til å tenke nytt i forhold til driften på gården, og nytt arbeid for husstanden. Rådgivningstjenesten bør finansieres med midlene som avsettes til kompensasjon, da denne tjenesten vil begrense den enkelte oppdretters ev tap. Mattilsynet bør også føre hyppigere tilsyn med dyrene i avviklingsperioden for å sikre at ikke de lider overlast som følge av endringene.


Foto: Dyrevernsalliansen

https://www.dyrevern.no/pels/pelsdyroppdrett/pelsdyroppdrett-i-ny-regjeringsplattform

«Follow the money»

The money trail – eller pengesporet på godt norsk i ulvesaken – leder oss til Norges Jeger og fiskeforbund. For hvem tjener egentlig penger på å utrydde ulven? Det er faktisk ikke sauebonden slik mange tror.

Miljødirektoratets tall fra 2016, viser at det kun er en liten andel av sauebestanden som tas av ulv. De aller fleste sauer som dør på beite, dør av parasitter, sykdom, ulykker, flått, spyfluelarver, eller etter å ha spist planten Rome som er svært giftig for lam. Tallene viser klart at det å utrydde ulven ikke vil gjøre leveforholdene for sauen tryggere. Så hvorfor dette fokuset på ulv?

Kanskje dette slett ikke dreier seg om ulv vs sau/sauebønder, men om en helt annen næringsinteresse? Jakt er en utbredt aktivitet i ulvesonen, og deler av sonen har blant landets største tetthet av jegere. Antall solgte jaktkort har gått betydelig ned i mange områder med tilhold av ulv, og flere lokale jeger- og fiskerforeninger opplever at de går i underskudd.

En sau er et husdyr som har en eier. I tillegg til vanlig forsikring, har eier lovfestet rett til full erstatning dersom gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein. En sauebonde vil med andre ord ikke tape en krone på å sende sine dyr ut beite med risiko for å bli drept eller lemlestet av rovdyr. Hvilke vurderinger kan man da anta at sauebonden gjør når han sender sauene sine på beite- i og rett ved – ulvesonen, om ikke det forelå en kompensasjon for rovdyrtap?

Jakt er regulert, og skal i utgangspunktet kun drives for å sikre en balanse i økosystemet i fravær av rovdyr som står på toppen av næringskjeden. Det vi ser nå, er at når rovdyrene er på plass for å gjøre jobben sin, blir de en konkurrent til jegerne som gjør hevd på terrengene.

Det å skyve sauen i frontlinjen slik at de beiter i eller rundt ulvesonen er uetisk og dypt urettferdig for sauen. De er tamdyr og ikke avlet for å klare seg uten tilsyn i naturen. Hvordan skal vi kunne beskytte den når ikke sauebonden selv gjøre det, og når ikke politikerne ser de økonomiske interessene som ligger bak kravet fra Norges Jeger og fiskeforbund om å utrydde ulven?

https://www.njff.no/nyheter/Documents/NJFFs%20tilleggsutredning%20om%20ulv%20-%20KLD%20februar%202017.pdf
http://www.nationen.no/article/plante-dreper-lam/

Å reise med dyr

Skal du ut og reise med dyr i sommer? Da kan det være lurt å sette seg inn i det regelverket som gjelder slik at du ikke får deg en ubehagelig overraskelse. Husk at det også er endrede regler for innførsel av gatehunder- og katter.

Dette gjelder bare om du selv reiser med hund, katt eller ilder inn i Norge fra et annet land, eller om en representant reiser med dyret ditt på dine vegne inntil fem dager før eller fem dager etter at du selv gjennomførte reisen.

Skal du reise ut av Norge, kontakt ambassaden i landet du skal reise til, som kan henvise til landets veterinærmyndigheter.

Det ikke er lov å innføre Pitbullterrier, Amerikansk staffordshireterrier, Fila brasilerio, Toso inu, Dogo argentino, Tsjekkoslovakisk ulvehund eller blandinger av disse rasene.

Det er fra 1. juli 2018 ikke mulig å ta med seg gatehunder/katter inn til Norge som kjæledyr med mindre du kan dokumentere å ha eid dyret og hatt det under ditt tilsyn i 6 måneder før det kommer til Norge.

Klikk deg inn på Mattilsynets side – og videre inn på snarveiene som er linket til denne siden. God tur!
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/

Snarveier
Hjem fra Sverige med hund, katt, eller ilder
Hjem fra Danmark med hund, katt, eller ilder
Hjem fra Finland med hund, katt, eller ilder
Hjem fra Svalbard med hund
Reise til Sverige med hund, katt eller ilder
Reise til Danmark med hund, katt eller ilder
Reise til Finland med hund, katt eller ilder
Reise til Svalbard med hund, burfugl, kanin og smågnagere
Reise med fugler, gnagere og kaniner til Norge
Listeførte tredjeland for dyr

Sandra Koren auksjon

sdr

Bildet «Companion» som kunstner Sandra Koren donerte for auksjon til inntekt for Dyrenes Hus sitt arbeid for dyr i nød, ble i dag høytidelig overrakt til Sonja Brindsky som la inn høyeste bud på NOK 2.150. Generøse Sandra donerte like så godt også bildet «Company» med på kjøpet, da disse to bildene hører sammen. Modellene på bildene er nemlig hennes egne katter Mads og Magnus, og hun syntes at de to hørte sammen – også på veggen til Sonja❤️

Overrekkelsen ble en flott opplevelse for alle. Det er en glede å gi – og en glede å få. Og når gaven også kan bidra til å hjelpe katter i nød, kan det ikke bli bedre. Både Sandra og Sonja er kattevenner, og Sonjas nydelige puser Felix og Safir sjarmerte alle i senk, ikke minst vår sjåfør Tom😸

Om du har lyst til å se flere Sandra Koren motiv, har hun salgsutstilling på Cafè Brødbakerne i Pilestredet 75C på Bislett ut juni måned🐈
http://sandrakoren.com/exhibition%20pets.html